+45 3131 6797 nadja@optimumhr.dk

Fagchef til Drift & Service

Indledning om Fredericia Kommune

Fredericia Kommune er i rivende udvikling og midt i en historisk transformation fra industriby til et moderne bolig-, byudviklings- og erhvervscenter midt i Danmark. Med cirka 4.000 ansatte er Fredericia Kommune den største arbejdsplads i kommunen. Det forpligter os til at gå foran – både socialt, økonomisk og miljømæssigt, så Fredericia Kommune agerer bæredygtigt. Netop derfor har vi særligt fokus på at omstille erhvervet fra tung industri til grøn teknologi. Dette ses blandt flere grønne virksomheder, der har valgt at placere sig i kommunen.

Fredericia By er ligeledes under transformation. Vi har bl.a. fokus på opbygning af det nye havneområde, Kanalbyen, der er et partnerskab mellem kommunen og Realdania By & Byg. Kanalbyen tager form på gamle industriarealer med boliger, erhverv, kultur, campus og et stort grønt område, der er skabt til leg og fællesskab.

Fredericia byder også på skønne naturområder. Midtbyen er indrammet af voldene, der rummer en historisk betydning for fæstningsbyen, og bruges flittigt af både borgere og besøgende. Yderligere er Fredericia en del af Naturpark Lillebælt og repræsenteret i Danmarks Naturkanon med Trelde Næs og Treldeskovene.
Fredericia Kommune ønsker bæredygtig vækst og udvikling, og Byrådet har i Fredericia for Verdensmålene sat retningen og et højt ambitionsniveau for kommunens udvikling. Natur, Miljø og Klima er væsentlige fokuspunkter i Fredericia Kommune, hvorfor netop disse punkter bliver prioriteret i den nye DK2020 klimaplan.

Om det nye Vækst, Teknik og Klima

Fredericia Kommune har netop omorganiseret området Vækst, Teknik & Klima. Der er pr. 1. juli 2021 tiltrådt en direktør for Vækst, Teknik & Klima. Under direktøren søges nu tre fagchefer for hhv. Plan, Byg & MiljøDrift & Service samt Infrastruktur & Ejendomme, og du vil være med til at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen.

Vækst, Teknik & Klima har ca. 300 ansatte og omfatter myndighedsopgaver og udvikling inden for byggeri, planlægning, miljø, by- og områdefornyelse, varmeforsyning, veje, samt natur- og miljøbeskyttelse – og drift og anlæg inden for veje, fortove og stier, kollektiv trafik, affald og genbrug, bosætning, natur og friluftsliv, vandløb, klimatilpasning, rengøring af kommunale bygninger samt ejendomsdrift og –udvikling.

Myndighedsopgaverne er omfattet af et ISO 9001-certificeret kvalitetsledelsessystem. Fagcheferne vil derfor få en central rolle ift. ISO 9001, og det forventes, at de viderefører forankringen af systemet.

De nyoprettede fagchefstillinger skal supportere direktøren for Vækst, Teknik & Klima og samtidig have fokus på det tværfaglige samarbejde i hele ledergruppen. Fagcheferne skal have forståelse for det politiske og strategiske arbejde samtidig med, at de formår at videreføre strategierne til handlingsplaner i samråd med direktøren.

Organisationsdiagrammet nedenunder afspejler området Vækst, Teknik & Klima.

Områdebeskrivelse – Drift og Service

Fagområdet Drift og Service består af fire underafdelinger Affald og GenbrugVej og Park – drift, Ren By samt Serviceafdelingen. Der er i området ansat ca. 260 medarbejdere og 5-7 ledere, som arbejder med fokus på sammenhæng, arbejdsmiljø og sikker drift, og alle afdelinger har et tæt samarbejde om den fælles opgave.

Vej & Park – Drift varetager plejen af udendørsarealer, vintertjeneste m.fl. på kommunens matrikler samt er aktiv medspiller i udførelse af opgaver for øvrige fagområder.

Serviceafdelingen varetager rengøringsopgaven på alle kommunens mere end 140 matrikler.

Affald & Genbrug har som brugerfinansieret område en særlig opgave omkring indsamling af dagrenovation samt genbrugelige effekter. Udover dette driver Affald & Genbrug en genbrugsbutik samt to genbrugspladser og et deponi.

Ren By arbejder med forskønnelse af Fredericia og herunder også nogle særligt tilrettelagte aktiveringsopgaver i tæt samarbejde med beskæftigelsesindsatsen. I opgaverne under Ren By ligger også P-vagt, havnefoged samt øvrige spændende projektopgaver.

Jobprofil og Ansvar

Som Fagchef for Drift & Service bliver du en del af det største fagområde i Vækst, Teknik & Klima. Området er veldrevet og aktivt og med stor borgerinteresse. Især områdets aktive arbejde med den nye klimaplan samt indvielsen af det nye affaldscenter har stor offentligt fokus. Du vil som fagchef spænde meget bredt i din ledelsesrolle, da afdelingerne i området er meget forskellige, men har en del synergier på tværs. Du vil opleve adskillige spændende udfordringer, der til tider kræver at holde hovedet koldt i tilspidsede situationer. Drift & Service spiller også en vigtig rolle i kommunens beskæftigelsesområde, hvorfor det kræver et højt fokus og interesse for at ville arbejde med mennesker i beskæftigelse, samt at du kan tænke løsninger og socialt ansvar på tværs af driften og afdelingerne.

Hovedansvarsområder

Som Fagchef for Drift & Service vil du primært arbejde som overordnet støtte til direktøren for Vækst, Teknik & Klima og lederne i afdelingerne. Fokus i rollen ligger på udvikling og optimering af kommunens drift i et tværfagligt samarbejde med brugerne. Du befinder dig på et højt strategisk niveau, hvor du samtidig forstår at samarbejde på tværs af adskillige niveauer. I din rolle er du i stand til at navigere i kompleksiteten at lede på tværs, opad og nedad, idet du er forbindelsesleddet mellem de forskellige fællesskaber, som lederne og medarbejderne udgør. Du finder det rette rum for frihed og selvbestemmelse, så der bliver balance mellem dine lederes samt egne beslutningsområder. Som fagchef er du inddragende i forhold til at støtte samt sparre med ledernes håndtering af større sager og projekter.

Som Fagchef for Drift & Service vil du ydermere være ansvarlig for at:

 • Se sammenhængen mellem strategier, synergier og koordinering på tværs af fagområderne. Du bliver sammen med dine fagchefkollegaer ansvarlig for at sørge for et fortsat højt samarbejdsniveau mellem fagområderne. Du understøtter ligeledes områdets og afdelingernes faglige arbejde inden for både de ressourcemæssige og lovmæssige rammer.
 • Fungere som bindeled for at få driften til at hænge sammen med diverse samarbejdspartnerne og de ansvarlige ude i områderne.
 • Se sammenhængen i strategier på tværs af fagområderne. Du bliver sammen med dine fagchefkollegaer ansvarlig for at sørge for et fremtidigt højt samarbejdsniveau mellem fagområderne. Du understøtter ligeledes områdets og afdelingernes faglige arbejde inden for både de ressourcemæssige og lovmæssige rammer.
 • Arbejde strategisk og tænke løsninger ind der kan komme alle afdelinger til gode – gerne med øje for beskæftigelsesområdet.
 • Håndtere økonomi- og budget for området.
 • Repræsentere fagområdet i den strategiske chefgruppe og sidde med i kommunens kriseberedskabsamt LBS (den lokale beredsskabsstab).
 • Have fortsat fokus på et godt arbejdsmiljø samt medarbejdernes trivsel, hvor du inkluderer alle fagligheder inden for området samt fortsætter det gode MED-samarbejde*. Medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde smitter af på kvaliteten og effektiviteten af opgaveløsningen og den service, borgerne modtager. Som leder er du med til at skabe rammerne for arbejdet – både de sociale og strukturelle faktorer.
*MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Formålet med MED-samarbejdet er at kvalificere ledelsens beslutninger og derved sikre kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne, samt at sikre at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at skabe gode arbejdsforhold bl.a. med fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Kompetencer

Du kan som Fagchef for Drift & Service besidde adskillige uddannelsesbaggrunde, og vi har ikke en bestemt baggrund som et krav. Det er et krav til rollen, at du har en ledelsesmæssig uddannelse og erfaring med ledelse af ledere. Har du erfaring fra en rolle med fokus på ledelse og drift i en kommune eller en større virksomhed, er det klart en fordel i jobbet.
Du skal have solid økonomisk forståelse og vide, hvordan du håndterer budgetter og støtter dine ledere i driften. Det vil være en fordel at have eller hurtigt at kunne opnå kendskab til byen og vide, hvad der rører sig af projekter i byen. Som Fagchef for Drift & Service besidder du følgende personlige kompetencer:

 • Du forstår at anerkende og respektere faglighederne i afdelingerne, og du besidder stor empati for dine medmennesker.
 • Du tør at tage ansvaret og gå i front – også i modvind.
 • Du motiverer, anerkender og involverer dig i de forskellige fagområder samt viser oprigtig interesse vedat lytte og lære fra dine ledere.
 • Du trives med udfordrende opgaver, hvor du via samarbejde finder løsninger, der kommer ditfagområde til gode men også binder andre områder sammen i kommunen.
 • Du er en nærværende leder, der er synlig for både ledere og medarbejdere.
 • Du er en tydelig kommunikator – både på skrift og i tale og formår at videreformidle relevantinformation til alle niveauer, og du kan håndtere pressen, når det bliver nødvendigt.
 • Du formår at definere en klar opgavefordeling, så arbejdsprocesser er så optimale som muligt.
 • Du er en initiativtager og struktureret og kan handle hurtigt og præcist.

Ansættelsesproces

Fredericia Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Optimum HR gennemfører ansættelsesprocessen.

Ansættelsesudvalget består af:

 • René Olesen, direktør for Vækst, Teknik og Klima
 • Lene Dall, leder af Genbrugsbutikken
 • Birgitte Graabæk, leder af Serviceafdelingen
 • Leif Larsen, TR og medarbejderrepræsentant for Vej & Park – Drift
 • Sonja Mortensen, TR og medarbejderrepræsentant for Serviceafdelingen
 • Anette Kilde, medarbejderrepræsentant for Affald & Genbrug

Du kan søge stillingen via rekrutteringssystemet på Optimum HR’s hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 14. september 2021 kl. 23:59.

Ansættelsesudvalget mødes den 15. september 2021 og udvælger kandidater til første samtalerunde. Hvis du bliver udvalgt, hører du fra os umiddelbart herefter.

Vi gennemfører to samtalerunder – første samtalerunde afvikles den 20. september 2021 og anden samtalerunde afvikles den 27. september 2021.

Mellem første og anden samtale kan du booke en samtale med direktøren, René Olesen, for Vækst, Teknik & Klima, hvor du kan stille uddybende spørgsmål.

Mellem de to samtalerunder gennemfører Optimum HR et forløb med personprofilanalyse. Personprofil-forløbet omfatter:

 • Personlighedsprofilen e-fivefactor fra e-stimates. E-fivefactor er e-stimates mest omfattende personlighedsprofil og afdækker helt op til 30 personlighedstræk, og giver dermed en bred viden om fokuspersonen.
 • IQ-profilen IQ-potential. IQ-profilen er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng. Evnen til at præstere afhænger dog også af andre faktorer end IQ såsom: Motivation, relationelle kompetencer, træning, hvile og centrale personlighedstræk, som samvittighedsfuldhed og målrettethed.
 • Til anden samtalerunde vil en chefkonsulent fra Optimum HR deltage med udgangspunkt i at drøfte dine kompetencer, handlingstendenser og adfærdsmønster holdt op mod jobbet i relation til personlighedsprofilen.

Til anden samtalerunde bliver du præsenteret for en case, hvor du skal løse en konkret opgave.

Vi forventer, at ansættelsesudvalget træffer en ansættelsesbeslutning den 28. september 2021, og at den nye Fagchef til Drift & Service tiltræder den 1. november 2021.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til jobbet eller ønsker en fortrolig drøftelse af dine muligheder, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent fra Optimum HR, Nadja Søndergaard Fuglsang, på 3131 6797 eller René Olesen på 2546 8439.